Góp ý văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Dự thảo Thông tư quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố danh sách cảng cá chỉ định; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Chính phủ đang xây dựng Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục phân loại hàng hóa gắn mã HS; Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan (thay thế Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 ban hành bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và đang xin góp ý cho bản version mới ngày 6/9/2018 (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Ngày 1/1/2019, Luật Thủy sản 2017 sẽ có hiệu lực. Theo đó, 2 Nghị định và 9 Thông tư sẽ phải được ban hành để có hiệu lực đồng thời. Đây chính là hệ quả sau khi Việt Nam bị EU cảnh báo thẻ vàng IUU cho hải sản khai thác.

TCTS đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản, thống kê sản lượng thủy sản qua cảng và nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Hiện nay, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và 02/2017/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận thủy sản XK, Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT về 3 chương trình giám sát ATTP thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Hiện nay, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn quốc gia QCVN về chương trình đảm bảo CL theo HACCP cho DN cơ sở SX nông lâm thủy sản. (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (Dự thảo TT). Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến vận chuyển, XNK động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật năm 2018, Tổng cục Hải quan đã chủ trì xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK của DN

Luật Thủy sản được ban hành ngày 21/11/2017 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019. Luật Thủy sản 2017 có nhiều nội dung mới để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, trong đó có các quy định về IUU của EU và Hoa Kỳ; thay đổi phương thức quản lý đối với một số hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư đầu vào trong lĩnh vực thủy sản; xã hội hóa một số dịch vụ công để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ; tạo cơ sở pháp lý cho đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hiện nay, Bộ LĐTBXH đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Theo Thông báo số 137/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ (vui lòng xem file gắn kèm), Hội nghị chuyên đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia, và Tạo thuận lợi thương mại” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sẽ diễn ra trong tháng 5/2018 với sự tham gia của nhiều Bộ, Ngành, CQQLNN các tỉnh, Viện Nghiên cứu, các Đại sứ quán, đại diện các DN, Hiệp hội, cơ quan truyền thông. Để chuẩn bị các kiến nghị đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị, đề nghị Quý Doanh nghiệp và các anh chị xem xét và gửi ý kiến về:  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM