Góp ý văn bản

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Nhằm tổng hợp các quy định của Việt Nam, quy định mới của Liên minh Châu Âu về đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm thuỷ sản của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này, đồng khắc phục các khuyến cáo đã được Đoàn thanh tra EU phát hiện trong chuyến thanh tra tháng 6/2023 đối với hệ thống kiểm soát trong toàn chuỗi ngày 19/7/2023, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) đã soạn thảo dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)” (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và đang lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Hiện tại, Bộ LĐTBXH đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, những vấn đề không còn phù hợp với thực tiễn do quy định trong các thông tư, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 1045/TTg-PL ngày 07/11/2022 yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có Bộ NNPTNT) về việc rà soát vướng mắc của các thông tư.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định cách xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là dự thảo) để lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Hiện nay, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) dự kiến tổ chức cuộc họp vào ngày 8/11/2022 về việc góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) để lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NNPTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NNPTNTN (thay thế Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ NNPTNT) và đang trong giai đoạn lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Thực hiện theo Danh mục Phí và Lệ phí ban hành kèm Luật Phí và lệ phí 2015, Bộ Công thương đang soạn thảo Dự thảo Đề án thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa

VASEP kiến nghị thúc đẩy nhanh việc sửa Luật Đất đai, quy định sử dụng đất, quy hoạch đất để ngành thủy sản phát triển được các vùng nuôi tập trung phù hợp.

Để thực thi các cam kết về thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam tại Hiệp định EVFTA và CPTPP (giai đoạn 2022-2027), Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 2 Hiệp định Thương mại tự do này.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3760/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục và kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và công văn số 2199/BNN-KHCN ngày 16/4/2021 về triển khai nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (đơn vị trực thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) đã xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) “Sản phẩm thủy sản – Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh”.

(vasep.com.vn) Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đang lấy ý kiến cho Dự thảo thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT. Chiều ngày mai (ngày 10/6), NAFIQAD sẽ tổ chức họp thẩm định nội dung của dự thảo này. Do đó, VASEP đề nghị các DN thủy sản hội viên nghiên cứu và gửi ý kiến về Văn phòng Hiệp hội.  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM