Góp ý văn bản

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo)

Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, chuyên gia có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT năm 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon với mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa.

Tổng cục Thuỷ sản đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo thông tư "Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản".

Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, Kiểm tra nhà nước về An toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Dự thảo QCVN mới về nước thải công nghiệp do Bộ Tài nguyên Môi trường đang lấy ý kiến các bên. Dự kiến Bộ TNMT sẽ ban hành QCVN mới trong Quý 1/2021. Dự thảo này sẽ thay thế cả cho QCVN 11:2015 về nước thải CBTS mà các nhà máy thủy sản đang áp dụng. Tuy nhiên các chỉ tiêu trong dự thảo này đang ngặt nghèo hơn cả QCVN 40:2011 về nước thải công nghiệp và QCVN 11:2015 về nước thải CBTS, trong đó điển hình là P chỉ từ 4-6 mg/l, N chỉ từ 20-40 mg/l.

Văn phòng Hiệp hội nhận được công văn số 13244/SGTVT-TC ngày 6/11/2020 của Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến góp ý cho Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Nghị định (sau đây gọi tắt là dự thảo) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2012 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2018 sửa đổi Nghị định 2231/2008/NĐ-CP về thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, trong đó có thủy sản, sản phẩm thủy sản.

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau hai năm thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc hoặc có một nội dung không phù hợp với thực tế và gây ra một số bất cập cho các DN trong hoạt động SXKD, điển hình như quy định xử phạt vi phạm HC về mã số mã vạch nước ngoài trên bao bì hàng XK.

(vasep.com.vn) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đang dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới. Nghị định này sẽ ban hành trong năm 2020 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Dự thảo nghị định này vừa có sự kế thừa vừa có một số thay đổi so với nghị định trước đó là Nghị định số 85/2015/NĐ-CP.  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM