Infographic

(vasep.com.vn) Xk hải sản của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 5/2024. Nhờ đó kim ngạch XK hải sản trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng 5% so với cùng kỳ, đạt gần1,5 tỷ USD.

(vasep.com.vn) Tháng 5/2024, XK thủy sản của Việt Nam tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Tính lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch XK thủy sản của Việt Nam đạt 3,6 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 5/2024, kim ngạch XK cá tra Việt Nam đạt 167 triệu USD, tăng 5% so với tháng 5/2023. Lũy kế XK cá tra 5 tháng đầu năm nay đạt 747 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Tính đến hết tháng 4/2024, XK nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam đạt 46 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. XK các nhóm mặt hàng chính đều tăng so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Tháng 4/2024, XK chả cá và surimi của Việt Nam tiếp tục sụt giảm. Giá trị XK nhóm sản phẩm này của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 83 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Tháng 4/2024, XK mực và bạch tuộc của Việt Nam vẫn chưa thực sự khả quan. Tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, giá trị XK nhóm san rphẩm này của Việt Nam đạt 183 triệu USD, giảm 7%.

(vasep.com.vn) Tháng 4/2024, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 287 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch XK đạt 974 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng trong tháng 4. Tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, XK cá ngừ đạt 302 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023.

(vasep.com.vn) Tháng 4/2024, XK hải sản của Việt Nam tiếp tục khả quan. Do đó, tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 kim ngạch XK tăng 5%, đạt 1,2 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, XK mực và bạch tuộc giảm, trong khi XK cá ngừ, cua ghẹ và nhuyễn thể có vỏ tăng.

(vasep.com.vn) Tính đến hết tháng 4/2024, Việt Nam XK gần 580 triệu USD cá tra, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Với kim ngạch XK đạt hơn 168 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, tháng 4/2024, XK cá tra tăng trở lại sau 2 tháng liên tiếp sụt giảm.

(vasep.com.vn) Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, XK thủy sản của Việt Nam tiếp tục khả quan trong tháng 4/2024. Nhờ đó, tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 kim ngạch XK thủy sản cả nước tăng 6%, đạt 2,7 tỷ USD. XK 3 nhóm mặt hàng chủ lực của Việt Nam là tôm, cá tra và cá ngừ đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

(vasep.com.vn) XK mực và bạch tuộc của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2024 chỉ ở mức tương đương so với cùng kỳ năm 2023. XK sang các thị trường chính phần lớn đang thấp hơn so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam tháng 3/2024 tiếp tục sụt giảm. Tính lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, kim ngạch mặt hàng này đạt 57 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023.

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 3/2024, kim ngạch XK cá tra Việt Nam sang các thị trường đạt 156 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ. Giá trị XK cá tra Việt Nam trong QI/2024 đạt 411 triệu USD, giảm 3% so với QI/2024.

(vasep.com.vn) Sau khi tăng trưởng trong tháng đầu năm 2024, XK nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam sụt giảm liên tục trong 2 tháng sau đó. Tính đến hết tháng 3/2024, XK nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam thấp hơn 8% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 30 triệu USD.