Góp ý văn bản

Hiện nay, Bộ Tài chính ban hành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Sau 4 năm thực thi, Bộ Luật Lao động 2012 đã phát sinh một số vướng mắc hoặc có một nội dung không phù hợp đòi hỏi Bộ luật Lao động cần phải được tiếp tục hoàn thiện.

Sau 4 năm thực thi, Bộ Luật Lao động 2012 đã phát sinh một số vướng mắc hoặc có một nội dung không phù hợp đòi hỏi Bộ luật Lao động cần phải được tiếp tục hoàn thiện.

Sau 4 năm thực thi, Bộ Luật Lao động 2012 đã phát sinh một số vướng mắc hoặc có một nội dung không phù hợp đòi hỏi Bộ luật Lao động cần phải được tiếp tục hoàn thiện.

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK (có hiệu lực từ 5/6/2018).

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay thế Nghị định số 154/2016/NĐ-CP.

Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP (dự kiến ban hành trong năm 2019) và đang xin ý kiến góp ý từ cộng đồng DN. Đây là một Thông tư quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ngành hàng SX của Việt Nam.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Nghị quyết thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng Dự thảo quy định Tiêu chí Đánh giá Ttuân thủ và Tổ chức Đánh giá Tuân thủ Pháp luật Hải Quan đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Hiện nay, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn quốc gia QCVN về “Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh (chuyên doanh) nông lâm thủy sản” (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14/1/2019 với việc Việt Nam đang cam kết xóa bỏ rất nhiều dòng thuế XNK.

Ngày 12/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP, theo đó, Hiệp định CPTPP sẽ bắt đầu chính thức có hiệu lực từ ngày 14/1/2019.

Ngày 12/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP, theo đó, Hiệp định CPTPP sẽ bắt đầu chính thức có hiệu lực từ ngày 14/1/2019.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản và hiện đang tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư này.  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM