Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Thủy sản Tắc Cậu
Công ty Cổ phần Thủy sản Tắc Cậu
KICOIMEX
Khu cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, Kiên Giang
Kiên Giang
Chế biến và xuất khẩu surimi…
+84 29 7361 7138
+82 29 7361 7136
sale@kicoimex.com
www.kicoimex.com
DL 521
HACCP, HALAL
surimi