Góp ý văn bản

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NNPTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NNPTNTN (thay thế Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ NNPTNT) và đang trong giai đoạn lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Thực hiện theo Danh mục Phí và Lệ phí ban hành kèm Luật Phí và lệ phí 2015, Bộ Công thương đang soạn thảo Dự thảo Đề án thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa

VASEP kiến nghị thúc đẩy nhanh việc sửa Luật Đất đai, quy định sử dụng đất, quy hoạch đất để ngành thủy sản phát triển được các vùng nuôi tập trung phù hợp.

Để thực thi các cam kết về thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam tại Hiệp định EVFTA và CPTPP (giai đoạn 2022-2027), Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 2 Hiệp định Thương mại tự do này.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3760/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục và kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và công văn số 2199/BNN-KHCN ngày 16/4/2021 về triển khai nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (đơn vị trực thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) đã xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) “Sản phẩm thủy sản – Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh”.

(vasep.com.vn) Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đang lấy ý kiến cho Dự thảo thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT. Chiều ngày mai (ngày 10/6), NAFIQAD sẽ tổ chức họp thẩm định nội dung của dự thảo này. Do đó, VASEP đề nghị các DN thủy sản hội viên nghiên cứu và gửi ý kiến về Văn phòng Hiệp hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 762/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 về rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kiểm dịch thủy sản nhập khẩu (TT 26/2016/TT-BNNPTNT, 36/2018/TT-BNNPTNT, TT 11/2021/TT-BNNPTNT, Bộ NNPTNT đang xây dựng và lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo)

Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, chuyên gia có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT năm 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon với mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa.

Tổng cục Thuỷ sản đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo thông tư "Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản".

Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, Kiểm tra nhà nước về An toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM