Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa
HASUVIMEX
Lô E, KCN Lễ Môn, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
THANH HÓA
CB, XK
84 237 3911396
84 237 3911394
admin.vasep@hasuvimex.vn; info@hasuvimex.vn;
www.hasuvimex.vn
DL 47
HACCP, BRC
Nghêu, cá rô phi, cá đồng quéo