Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần XNK thủy sản Quảng Ninh
Công ty Cổ phần XNK thủy sản Quảng Ninh
QUANG NINH SEAPRODEX CO
35 Bến Tàu, phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
QUẢNG NINH
Chế biến thủy sản, Dịch vụ XNK, XNK
84 203 3825196/3825190
84 203 3826683
dosangts@gmail.com; lecau713@gmail.com; uyent72@gmail.com
www.quangninhseaprodex.com.vn
TS 41
HACCP, ISO 22000:2005
Tôm, cá, mực, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ