Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH LỢI
CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH LỢI
TAN THANH LOI FROZEN FOOD CO.,LTD
546/1 Bình Cang 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An
LONG AN
CB, XK
84 272 3820925
84 272 3820924
tanthanhloi_co@yahoo.com.vn
www.tanthanhloi.com
DL 353
HACCP, GMP, SSOP
Nhuyễn thể, Cá biển, cá nước ngọt, giáp xác, sản phẩm khác...