Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG
CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG
EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG Co., Ltd
Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kiểm nghiệm thực phẩm,
+84 28 71077879
 
VN_CS@eurofins.com
www.eurofins.vn
 
ISO 17025:2017, ISO 17020:2012
Kiểm nghiệm thực phẩm, sản phẩm; Giám định hàng hóa; Quan trắc môi trường; Vệ sinh công nghiệp