MEKONGFISH CO: Kế hoạch nuôi cá tra nuôi thương phẩm năm 2019 đạt 3.500 tấn

(vasep.com.vn) Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong (MEKONGFISH CO - Mã CK: AAM) đã thông báo về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, tổng doanh thu của công ty đạt trên 225,6 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 11,91 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,59 tỷ đồng.

Đại hội cũng thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó, mục tiêu sản lượng cá tra nuôi thương phẩm năm nay đạt 3.500 tấn; sản lượng cá tra đông lạnh đạt 4.000 tấn, doanh số đạt 220 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức từ 0,6%/năm trở lên bằng tiền mặt.

Năm 2019, MEKONGFISH CO tiếp tục nuôi cá tra tại 2 vùng nuôi hiện hữu và tiếp tục phát triển thêm vùng nuôi mới và dự kiến đầu tư 15 tỷ đồng để cho hoạt động liên kết với nông dân để nuôi cá tra bổ sung.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục