Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY PREFERRED FREEZER SERVICES - VIỆT NAM
CÔNG TY PREFERRED FREEZER SERVICES - VIỆT NAM
PFS VIETNAM
163 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Xây dựng
84 28 37733303
84 28 37733304
v1sales@preferredfreezer.vn; nguyenhuuvien@preferredfreezer.vn; nhiltp@lineagelogistics.com
www.preferredfreezer.vn
DL 716
Dịch vụ kho Lạnh