Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo Chính phủ về lương tối thiểu

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Báo cáo Chính phủ về việc nghiên cứu điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021 và thay đổi thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu sang ngày 01 tháng 7 (kèm theo).

Đề nghị quý đơn vị, cơ quan có ý kiến về báo cáo nêu trên và gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 3 năm 2021 để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Chi tiết, xin xem tại đây

 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM