Cục Thủy sản chỉ đạo về công tác chứng nhận thủy sản khai thác tại TP.HCM

(vasep.com.vn) Ngày 05/07/2023, Cục Thủy sản, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã có Công văn 278/TS-KTTS gửi Chi cục Thủy sản Tp. HCM về việc triển khai cấp Giấy chứng nhận thủy sản khai thác. Theo đó, để đảm bảo việc xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp không bị gián đoạn, Cục Thủy sản đề nghị Chi cục Thủy sản Tp. HCM khẩn trương bổ sung nguồn lực để thực hiện việc cấp giấy CC theo đúng quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT và không được tự ý tạm dừng cấp giấy CC khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Trả lời Công văn số 270/CCTS-KTPT ngày 27/6/2023 của Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh về việc có ý kiến chỉ đạo về công tác chứng nhận thủy sản khai thác, và liên quan đến Thông báo 271/TB-CCTS của Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Kiểm tra, xác minh tính xác thực, độ tin cậy của Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (Giấy SC); cơ chế phối hợp với các Tổ chức quản lý cảng cá để xác minh tính xác thực giấy SC.

Tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT quy định "Xác nhận nguyên liệu thủy sản là việc xác nhận của cơ quan thẩm quyền đối với nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác không vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định” do đó Giấy SC sẽ được cấp cho nguyên liệu thủy sản khai thác không vi phạm các quy định về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Để việc cấp giấy SC chính xác, đảm bảo tính pháp lý Cơ quan cấp giấy SC (quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT) thực hiện việc kiểm tra tàu cá và giám sát sản lượng tại cảng cá được quy định tại Điều 7; trình tự thủ tục được quy định tại Điều 10 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (giấy CC) được cấp cho lô hàng (sản phẩm để xuất khẩu) được sản xuất từ nguyên liệu đã đươc cấp giấy SC (nguyên liệu đã được xác nhận hợp pháp, không vi phạm IUU); trình tự, thủ tục cấp giấy CC được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT. Trong trường hợp nghi ngờ tính chính xác, hợp lý về thông tin trong giấy SC; Chi cục Thủy sản sẽ đề nghị cơ quan cấp giấy SC xác minh tính pháp lý của giấy SC trong hồ sơ đề nghị cấp giấy CC.

Cơ chế phối hợp với các Tổ chức quản lý cảng cá để xác minh giấy SC: Căn cứ điều kiện thực tế của mỗi đơn vị để thiết lập cơ chế phối hợp với các Tổ chức quản lý cảng cá có liên quan; thời gian cấp giấy CC ngắn (02 ngày làm việc) do đó cần áp dụng nhiều phương thức trao đổi thông tin (email, thư điện tử….) để đảm bảo rút ngắn thời gian xác minh. Thông tin chi tiết về Tổ chức cảng cá đủ điều kiện cấp giấy SC xem tại Website của Cục Thủy sản.

2. Việc tiếp tục thực hiện cấp giấy CC dựa trên SC do Ban quản lý cảng cá được chỉ định cấp.

Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 28 cơ quan thẩm quyền được giao thực hiện việc cấp giấy CC (quy định tại Phụ lục IV Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT). Thực tế, Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị cấp giấy CC nhiều nhất cả nước (chiếm trên 60% tổng số giấy CC được cấp trong cả nước). Để đảm bảo việc xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp không bị gián đoạn, đề nghị đơn vị khẩn trương bổ sung nguồn lực để thực hiện việc cấp giấy CC theo đúng quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT và không được tự ý tạm dừng cấp giấy CC khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Công văn 278/TS-KTTS 

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục