Từ ngày 01/07/2024 khai thác tài nguyên nước cho nuôi trồng thủy sản bắt buộc phải có giấy phép?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 52 Luật Tài nguyên nước 2023 quy định chung về việc kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước như sau:

Quy định chung về việc kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước
1. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp, thủy điện, thủy lợi, thể thao, du lịch, kinh doanh, dịch vụ, tạo nguồn, ngăn mặn, chống ngập, tạo cảnh quan và các mục đích khác phải có giấy phép khai thác tài nguyên nước tương ứng với loại nguồn nước khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều này, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và khoản 5 Điều này; trường hợp khai thác nước dưới đất còn phải có giấy phép thăm dò nước dưới đất trước khi xây dựng công trình.

Như vậy, theo quy định chung về việc kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước thì kể từ ngày Luật Tài nguyên nước 2023 có hiệu lực thì các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước cho nuôi trồng thủy sản phải có giấy phép khai thác tài nguyên nước tương ứng với loại nguồn nước khai thác theo quy định.

Do đó từ ngày 01/07/2024 thì các tổ chức cá nhân sử dụng tài nguyên nước cho nuôi trồng thủy sản bắt buộc phải có giấy phép khai thác tài nguyên nước.

Từ ngày 01/07/2024 khai thác tài nguyên nước cho nuôi trồng thủy sản bắt buộc phải có giấy phép?

Từ ngày 01/07/2024 khai thác tài nguyên nước cho nuôi trồng thủy sản bắt buộc phải có giấy phép? (Hình từ Internet)

Giấy phép khai thác tài nguyên nước bao gồm các loại nào?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 52 Luật Tài nguyên nước 2023 quy định chung về việc kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước như sau:

Quy định chung về việc kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước
....
2. Giấy phép khai thác tài nguyên nước bao gồm:
a) Giấy phép khai thác nước mặt;
b) Giấy phép khai thác nước dưới đất;
c) Giấy phép khai thác nước biển.

Như vậy, giấy phép khai thác tài nguyên nước bao gồm các loại sau đây:

- Giấy phép khai thác nước mặt;

- Giấy phép khai thác nước dưới đất;

- Giấy phép khai thác nước biển.

Thời hạn của giấy phép khai thác tài nguyên nước là bao lâu?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 54 Luật Tài nguyên nước 2023 quy định về thời hạn của giấy phép khai thác tài nguyên nước và giấy phép thăm dò nước dưới đất như sau:

Thời hạn của giấy phép khai thác tài nguyên nước và giấy phép thăm dò nước dưới đất
1. Thời hạn của giấy phép khai thác tài nguyên nước được quy định như sau:
a) Giấy phép khai thác nước mặt có thời hạn tối đa 10 năm, tối thiểu 05 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn 05 năm;
b) Giấy phép khai thác nước biển có thời hạn tối đa 15 năm, tối thiểu 10 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn 10 năm;
c) Giấy phép khai thác nước dưới đất có thời hạn tối đa 05 năm, tối thiểu 03 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn 03 năm;
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối thiểu quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì giấy phép được cấp theo thời hạn đề nghị trong đơn và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn giấy phép đã được cấp, gia hạn liền trước đó.

Như vậy, theo đó thời hạn của giấy phép khai thác tài nguyên nước được quy định dựa trên từng lại giấy phép khác nhau. Cụ thể như sau:

[1] Giấy phép khai thác nước mặt có thời hạn tối đa 10 năm, tối thiểu 05 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn 05 năm;

[2] Giấy phép khai thác nước biển có thời hạn tối đa 15 năm, tối thiểu 10 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn 10 năm;

[3] Giấy phép khai thác nước dưới đất có thời hạn tối đa 05 năm, tối thiểu 03 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn 03 năm;

[4] Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối thiểu quy định tại [1][2] và [3] thì giấy phép được cấp theo thời hạn đề nghị trong đơn và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn giấy phép đã được cấp, gia hạn liền trước đó.

Lưu ý: Luật Tài nguyên nước 2023 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024.

Theo Thư viện Pháp luật

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục