Khuyến khích sản xuất thức ăn thủy sản sử dụng nguyên liệu có sẵn trong nước

Chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu.

Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) đã có văn bản gửi Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý, phát triển giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản năm 2024.

Theo Cục Thủy sản, năm 2023, dù ảnh hưởng của hậu dịch bệnh Covid-19 và xung đột địa chính trị trên thế giới, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, rào cản kỹ thuật tại các nước nhập khẩu tác động mạnh mẽ đến sản xuất thủy sản, nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành và các tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi nuôi trồng thủy sản, công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản dần đi vào ổn định.

Các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và một phần các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản đã được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trước khi tham gia sản xuất. Công tác quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được quan tâm và kiểm soát có hiệu quả.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn thủy sản hiện đại hóa cơ sở vật chất. Ảnh: Shutterstock.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn thủy sản hiện đại hóa cơ sở vật chất. Ảnh: Shutterstock.

Tuy nhiên, công tác quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản vẫn còn một số tồn tại: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản còn chưa toàn diện, đồng bộ; chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; việc phát triển giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Để công tác quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được tốt hơn; thực hiện nghiêm quy định tại Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản năm 2017; đồng thời cung cấp đủ số lượng, chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phục vụ nuôi trồng thủy sản năm 2024, Cục Thủy sản đề nghị Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chỉ thị số 498/CT-BNN-VP ngày 16/1/2024 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó tập trung chuẩn bị con giống và các điều kiện kỹ thuật khác để bảo đảm thả giống đúng lịch thời vụ:

Trên cơ sở hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả tôm giống năm 2024 (Công văn số 1693 /TS-NTTS ngày 29/12/2023 của Cục Thủy sản) hướng dẫn các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu về giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cho nuôi thương phẩm;

Rà soát, đánh giá, cấp giấy chứng nhận và kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Tổ chức hướng dẫn các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn số 80/TS-GTATS ngày 11/1/2024 của Cục Thủy sản về tăng cường công tác quản lý chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học trong sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ.

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản thực hiện quy trình an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh tại cơ sở. Ảnh: Hồng Thắm.

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản thực hiện quy trình an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh tại cơ sở. Ảnh: Hồng Thắm.

Về quản lý, phát triển giống thủy sản: Tổ chức rà soát, xác định đối tượng phải thực hiện kiểm tra, cấp chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Thủy sản năm 2017;

Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng cho các cơ sở thuộc đối tượng phải kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản công bố hợp quy sản phẩm theo quy định;

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản thực hiện quy trình an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh tại cơ sở; thực hiện kiểm dịch và đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định của pháp luật về Thú y;

Rà soát các loài thủy sản có giá trị kinh tế hiện nuôi tại địa bàn; đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung vào danh mục loài thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản; tổ chức đánh giá chất lượng đàn thủy sản bố mẹ và xây dựng kế hoạch phát triển giống thủy sản phục vụ Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Về quản lý, phát triển thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Khuyến khích, vận động các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước sản xuất được, sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế để giảm giá thành sản xuất, ít phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu;

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản hiện đại hóa cơ sở vật chất; tổ chức lại sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu tối ưu hóa về cân bằng dinh dưỡng và năng lượng của thức ăn thủy sản, nâng cao hiệu quả xử lý của sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; nghiên cứu, khảo nghiệm, thử nghiệm các hoạt chất, các dòng sản phẩm mới phù hợp với từng giai đoạn phát triển thủy sản nuôi, yêu cầu thực tế của sản xuất và thị trường nhập khẩu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, góp phần giảm giá thành và nâng cao hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản;

Thực hiện kiểm tra duy trì các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, thông báo kết quả trên cơ sở dữ liệu về giống, thức ăn thủy sản (https://csdl.tongcucthuysan.gov.vn/) (Cơ sở dữ liệu); kiểm soát chẽ hoạt động công bố và gia công sản xuất tại các cơ sở khác nhau theo quy định tại khoản 8 Điều 28 3 Nghị định 26/2019/NĐ-CP; rà soát thông tin sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản do các tổ chức, cá nhân công bố, kịp thời ngăn chặn việc công bố thông tin không phù hợp, không đúng với quy định;

Cục Thủy sản cũng đề nghị các địa phương kiểm soát chặt chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trong sản xuất và lưu thông trên thị trường, đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến tay người nuôi.

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân cập nhật và tổ chức cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin, dữ liệu về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên Cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 5, khoản 6, Điều 10 Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT để công khai, tra cứu, nhằm ngăn chặn những cơ sở không đủ điều kiện sản xuất, cung cấp sản phẩm ra thị trường. Rà soát và đề xuất hoàn thiện Cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế.

Kịp thời nắm bắt thông tin diễn biến về giá con giống, giá thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản lưu thông trên địa bàn quản lý

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý điều kiện và chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và công khai kết quả xử lý theo quy định; đồng thời báo cáo cho địa phương cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất và Cục Thủy sản để truy xuất, kiểm tra.

Theo nongnghiep.vn

Email: tannd@vasep.com.vn
Điện thoại

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục