SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
89/2019/CV-VASEP 19/09/2019 Công văn Công văn 89/2019/CV-VASEP: kiến nghị về ban hành danh mục sản phẩm chế biến liên quan đến thực hiện quy định ưu đãi thuế TNDN cho DN chế biến thủy sản
116/2019/CV-VASEP 12/11/2019 Công văn Công văn 116/2019/CV-VASEP: hỗ trợ tháo gỡ các bất cập trong đăng số REX cho hàng XK đi EU
114/2019/CV-VASEP 08/11/2019 Công văn Công văn 114/2019/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản
112/2019/CV-VASEP 05/11/2019 Công văn Công văn 112/2019/CV-VASEP: tháo gỡ vướng mắc về danh mục nghề không được SDLĐ chưa thành niên trong ngành TS
93/2019/CV-VASEP 24/09/2019 Công văn Công văn 93/2019/CV-VASEP: góp ý dự thảo công bố danh sách cảng biển NK NL TS khai thác
93/2019/VASEP-VPĐD 20/09/2019 Công văn Công văn 93/2019/VASEP-VPĐD: góp ý cho dự thảo CV thực hiện xác nhận, chứng nhận TS khai thác
88/2019/VASEP-VPĐD 14/08/2019 Công văn Công văn 88/2019/VASEP-VPĐD: bất cập trong việc cấp S/C đối với tàu thu mua, chuyển tải nguyên liệu khai thác
72/2019/CV-VASEP 01/08/2019 Công văn Công văn 72/2019/CV-VASEP: trả lời Cục ATLĐ về dự kiến giảm giờ làm việc trong dự thảo Bộ Luật sửa đổi
76/2019/CV-VASEP 09/08/2019 Công văn Công văn 76/2019/CV-VASEP: tháo gỡ khó khăn cho DN trong việc H/C thay thế của hàng XK sang Ba Lan chưa được CQTQ Ba Lan chấp nhận
85/2019/VASEP-VPĐD 05/08/2019 Công văn Công văn 85/2019/VASEP-VPĐD: Thư mời thầu Gói thầu vấnPhát triển hệ thống TXNG thí điểm cho hai chuỗi cung ứng sản phẩm tôm tra"
73/2019/CV-VASEP 01/08/2019 Công văn Công văn 73/2019/CV-VASEP: hỗ trợ giải quyết các bất cập liên quan đến kháng sinh trong hàng TS tiêu thụ nội địa
71/2019/CV-VASEP 31/07/2019 Công văn Công văn 71/2019/CV-VASEP: báo cáo kiến nghị Bộ NNPTNT ban hành Quyết định công bố danh sách cảng biển nhập khẩu nguyên liệu thủy sản
68/2019/CV-VASEP 10/07/2019 Công văn Công văn 68/2019/CV-VASEP: kiến nghị về việc tăng lương tối thiểu trong các năm tới
67/2019/VASEP-VPĐD 05/07/2019 Công văn Công văn 67/2019/VASEP-VPĐD: phối hợp đăng phát clip tuyên truyền cho ngư dân thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, khắc phục Thẻ vàng IUU
Công văn góp ý của các Hiệp hội 12/06/2019 Công văn Công văn của các Hiệp hội Ngành hàng góp ý Dự thảo số 2 - Bộ luật Lao động sửa đổi
63/2019/CV-VASEP 27/06/2019 Công văn Công văn 63/2019/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung Thông 36/2018/TT-BNNPTNT về kiểm dịch thủy sản
55/2019/CV-VASEP 13/06/2019 Công văn Công văn số 55/2019/CV-VASEP: Quy định MRLs lượng Enrofloxacin Ciprofloxaxin trong hàng TS tiêu thụ nội địa
54/2019/CV-VASEP 13/06/2019 Công văn Công văn 54/2019/CV-VASEP: kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về danh mục công việc trong ngành CBTS không được phép SD chưa thành niên
63/2019/VASEP-VPĐD 30/05/2019 Công văn Công văn 63/2019/VASEP-VPĐD: góp ý danh mục cảng biển
47/2019/CV-VASEP 29/05/2019 Công văn Công văn 47/2019/CV-VASEP: góp ý dự thảo Bộ Luật sửa đổi