SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
110/2018/CV-VASEP 09/08/2018 Công văn Công văn số 110/2018/CV-VASEP: kiến nghị về bất cập trong quy định không cho phép thực hiện kiểm hóa hộ hàng XK
106/2018/CV-VASEP 06/08/2018 Công văn Công văn số 106/2018/CV-VASEP: góp ý Dự thảo sửa đổi 134/2016/ -CP hướng dẫn Luật Thuế XK-NK
106/2018/CV-VASEP 06/08/2018 Công văn Công văn số 106/2018/CV-VASEP: góp ý Dự thảo sửa đổi 134/2016/ -CP hướng dẫn Luật Thuế XK-NK
102/2018/CV-VASEP 12/07/2018 Công văn Công văn số 102/2018/CV-VASEP: kiến nghị vướng mắc trong việc xin Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác
101/2018/CV-VASEP 11/07/2018 Công văn Công văn số 101/2018/CV-VASEP: góp ý nội dung cần đàm phán với Brazil về xuất khẩu thuỷ sản
99/2018/CV-VASEP 03/07/2018 Công văn Công văn số 99/2018/CV-VASEP: giải quyết văn bản kiến nghị của VASEP về tháo gỡ vướng mắc, bất cập của DN thủy sản về lĩnh vực - BHXH - KP công đoàn
96/2018/CV-VASEP 02/07/2018 Công văn Công văn số 96/2018/CV-VASEP: kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về BHXH theo Quyết định 959/-BHXH & 595/-BHXH
95/2018/CV-VASEP 02/07/2018 Công văn Công văn số 95/2018/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung Thông 72/2015/TT-BTC
93/2018/CV-VASEP 28/06/2018 Công văn Công văn số 93/2018/CV-VASEP: thông tin tình hình XK thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
92/2018/CV-VASEP 26/06/2018 Công văn Công văn số 92/2018/CV-VASEP: kiến nghị áp dụng QCVN 62:2016 cho trại nuôi tra trong thời gian chưa QCVN riêng cho trại nuôi TS
85/2018/CV-VASEP 07/06/2018 Công văn Công văn số 85/2018/CV-VASEP: kiến nghị văn bản hướng dẫn để giải quyết vướng mắc trong việc xin cấp giấy ICCAT phục vụ XK ngừ, kiếm vào các thị trường yêu cầu
84/2018/CV-VASEP 04/06/2018 Công văn Công văn số 84/2018/CV-VASEP: kiến nghị các giải pháp để phát triển bền vững SX-XK tôm Việt Nam
83/2018/CV-VASEP 28/05/2018 Công văn Công văn số 83/2018/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông thay thế Thông số 10/2013/TT-BLĐTBXH
77/2018/CV-VASEP 14/05/2018 Công văn Công văn số 77/2018/CV-VASEP: góp ý cho dự thảo Thông sửa đổi TT 230/2016/TT-BTC về mức phí SC, CC
73/2018/CV-VASEP 09/05/2018 Công văn Công văn số 73/2018/CV-VASEP: góp ý dự thảo công văn Hướng dẫn triển khai, thực hiện TT 02/2018/TT-BNNPTNT
68/2018/CV-VASEP 27/04/2018 Công văn Công văn số 68/2018/CV-VASEP: Giải quyết các kiến nghị về Phí tại 4 Thông năm 2016 của Bộ Tài chính (lần lượt số: 230, 279, 285, 286) đề nghị lịch cùng khảo sát-làm việc tại 1 Cảng ngày 4/5/2018
67/2018/CV-VASEP 24/04/2018 Công văn Công văn số 67/2018/CV-VASEP: giải quyết vướng mắc về quy định yêu cầu các hàng TSXK phải giấy chứng nhận kiểm dịch
55/2018/CV-VASEP 30/03/2018 Công văn Công văn số 55/2018/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Báo cáo KQHĐ 2017 KHHĐ 2018 của Hội đồng TV CCTTHC
54/2018/CV-VASEP 29/03/2018 Công văn Công văn số 54/2018/CV-VASEP: báo cáo tình hình SXKDTS năm 2017 và mục tiêu phấn đấu năm 2018
50/2018/CV-VASEP 23/03/2018 Công văn Công văn số 50/2018/CV-VASEP: báo cáo các giải pháp giảm chi phí logistics đối với hàng hóa XNK của DNTS