SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
58/2018/CV-VASEP 02/04/2018 Công văn Công văn số 58/2018/CV-VASEP: kiến nghị các nội dung vướng mắc tại Thông 02/2018/TT-BNNPTNT
52/2018/CV-VASEP 29/03/2018 Công văn Công văn số 52/2018/CV-VASEP: cấp giấy chứng nhận tái xuất ICCAT cho SP ngừ, kiếm
42/2018/CV-VASEP 20/03/2018 Công văn Công văn số 42/2018/CV-VASEP: kiến nghị xem xét việc thu thuế các chi phí cộng thêm đối với phí CIC, DO, vệ sinh container theo công văn số 1237/TCHQ-TXNK ngày 8/3/2018 của Tổng cục Hải quan
39/2018/CV-VASEP 13/03/2018 Công văn Công văn số 39/2018/CV-VASEP: kiến nghị ngưỡng phát hiện của chỉ tiêu CAP cho hàng thủy sản tiêu thụ nội địa
38/2018/CV-VASEP 13/03/2018 Công văn Công văn số 38/2018/CV-VASEP: kiến nghị Bộ TNMT văn bản chỉ đạo việc thực hiện Nghị định 154/2016
37/2018/CV-VASEP 13/03/2018 Công văn Công văn số 29/2018/CV-VASEP: góp ý Dự thảo kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh tôm XK sang Hàn Quốc
29/2018/CV-VASEP 12/02/2018 Công văn Công văn số 29/2018/CV-VASEP: VASEP đề xuất các hoạt động khắc phục thẻ vàng IUU trong tháng 2 3/2018
25/2018/CV-VASEP 02/02/2018 Công văn Công văn 25/2018/CV-VASEP: Xét chọn DN xuất khẩu uy tín 2017
22/2018/CV-VASEP 26/01/2018 Công văn Công văn số 22/2018/CV-VASEP: Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập của DN thủy sản về lĩnh vực lao độngBHXH - kinh phí công đoàn
18/2018/CV-VASEP 26/01/2018 Công văn Công văn số 18/2018/CV-VASEP: kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản trong lĩnh vực xử nước thải bảo vệ môi trường
10/2018/VASEP-VPĐD 29/01/2018 Công văn Công văn số 10/2018/VASEP-VPĐD: Xác minh thông tin trên giấy C/C đối với các hàng hải sản XK sang EU
16/2018/CV-VASEP 23/01/2018 Công văn Công văn số 16/2018/CV-VASEP: Kiến nghị ngưỡng phát hiện của chỉ tiêu CAP cho hàng TS tiêu thụ nội địa
02/2018/CV-VASEP 05/01/2018 Công văn Công văn số 02/2018/CV-VASEP: kiến nghị giải quyết các bất cập về pháp luật lao động hiện hành tỷ lệ đóng góp BHXH, kinh phí công đoàn
202/2017/CV-VASEP 29/12/2017 Công văn Công văn số 202/2017/CV-VASEP: kiến nghị số lần thanh-kiểm tra của CQ QLNN trong năm 2017
53/2017/VPĐD -VASEP 25/12/2017 Công văn Công văn số 53/2017/VPĐD-VASEP: góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 38/2012/-CP (bản thẩm định tại Bộ pháp ngày 22/12/2017)
139/2017/CV-VASEP 13/09/2017 Công văn THƯ NGỎ GỬI DOANH NGHIỆP HẢI SẢN, MỜI ĐĂNG THAM GIA "CHỐNG KHAI THÁC IUU"
200/2017/CV-VASEP 25/12/2017 Công văn Công văn số 200/2017/CV-VASEP: kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về việc công việc CBTS đông lạnh trong nhóm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
187/2017/Cv-VASEP 08/12/2017 Công văn Công văn số 187/2017/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghi định thay thế Nghị định 38/2012/-CP hướng dẫn một số điều của Luật ATTP
186/2017/CV-VASEP 01/12/2017 Công văn Công văn số 186/2017/CV-VASEP: Góp ý Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu loại bỏ khai thác IUU
185/2017/CV-VASEP 01/12/2017 Công văn Công văn số 185/2017/CV-VASEP: góp ý dự thảo TT thay thế TT 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về H/C cho hàng TS XK sang EU