Công văn 31/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo XD NV lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

31/2020/CV-VASEP
13/03/2020
VASEP
Ngày 13/3/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 31/2020/CV-VASEP gửi Tổng cục Thủy sản v.v góp ý Dự thảo XD NV lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Phúc công văn số 946/TCTS-BTPTNL ngày 11/2/2020 của Quý Tổng cục về việc góp ý Dự thảo xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Dự thảo), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến như sau:

1. Về Mục tiêu chung của Quy hoạch tại Mục c Khoản 2 Điều 1 của Dự thảo:

Đề xuất: bổ sung thêm Luật Hàng hải 2015 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện  Luật Thủy sản 2017, Luật Quy hoạch 2017, Luật Môi trường 2014, Luật Hàng hải 2015 vào phần Mục tiêu chung của Quy hoạch.

2. Phương pháp thực hiện tại Phần II của Phụ lục

Đề xuất: Bổ sung phương pháp khảo sát, đánh giá hiện trạng thực tế tại các địa phương vào Mục I của Phần II “Phương pháp khảo sát, lập quy hoạch”.

Đỗ Hương


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1873/TCT-TTKT 01/06/2022 Công văn Công văn 1873/TCT-TTKT: Tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế
40/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 40/CV-VASEP: bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản có nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK
39/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 39/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính
32/CV-VASEP 27/05/2022 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
1683/TCHQ-GSQL 12/06/2022 Công văn Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022: thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới
580/QLCL-CL1 09/05/2022 09/05/2022 Công văn Công văn 580/QLCL-CL1: FSVPS bổ sung doanh nghiệp vào danh sách được phép XK vào Liên minh kinh tế Á – Âu
26/CV-VASEP 11/05/2022 Công văn Công văn 26/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm
1244/LĐTBXH-VL 21/05/2022 Công văn Công văn 1244/LĐTBXH-VL: thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ