Công văn 26/2020/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

26/2020/CV-VASEP
29/02/2020
VASEP
Ngày 29/02/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 26/2020/CV-VASEP gửi Cục An toàn Lao động - Bộ Lao động, Thương Binh và XH v.v góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Phúc công văn số 296/LĐTBXH-ATLĐ ngày 21/01/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi (dự thảo Thông tư), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến như sau:

Hiệp hội đã gửi dự thảo Thông tư tới các DN hội viên để lấy ý kiến góp ý. Đến hôm nay, Văn phòng Hiệp hội chưa nhận được ý kiến góp ý nào của các doanh nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Thông tư, Hiệp hội VASEP đồng ý với các nội dung trong dự thảo Thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

Hiệp hội VASEP trân trọng báo cáo và mong Cục An toàn Lao động sớm hoàn thiện dự thảo Thông tư để trình Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu doanh nghiệp gặp vướng mắc, Hiệp hội VASEP sẽ kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Lao động TBXH và Cục An toàn Lao động.

Đỗ Hương