Công văn 29/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định đàn cá lưỡng cư và di cư xa

29/2020/CV-VASEP
11/03/2020
VASEP
Ngày 11/3/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 29/2020/CV-VASEP gửi Tổng cục Thủy sản v.v góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định đàn cá lưỡng cư và di cư xa

 

Phúc công văn số 383/TCTS-BTPTNL ngày 4/3/2020 của Quý Tổng cục về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định đàn cá lưỡng cư và di cư xa (sau đây gọi là Dự thảo), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến như sau:

1. Nhận xét chung: Hiệp hội đánh giá cao bản Dự thảo đã đề cập tương đối đầy đủ và đúng các Mục tiêu, Yêu cầu và Nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Hiệp định.

2. Về chi tiết:

Đề xuất: tại Phụ lục “Các nhiệm vụ triển khai thực hiện Hiệp định …”, đề nghị bổ sung “các Hiệp hội ngành hàng liên quan đến thủy sản khai thác (VASEP, Hội Nghề cá Việt Nam, Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam,…)” cột “Đơn vị phối hợp” của hoạt động thuộc điểm 1.2, 1.3 mục 1 “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiệp định …” và điểm 2.1 mục 2 “Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực …”

Lý do: sẽ đầy đủ và hữu hiệu hơn khi có sự chính thức tham gia của xã hội và cộng đồng liên quan trong chuỗi tác động đến nghề cá nói chung và hiệp định nói riêng.

Đỗ Hương