Công văn 07/2020/VASEP-VPĐD: góp ý tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

07/2020/VASEP-VPĐD
21/04/2020
VASEP
Ngày 21/4/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 07/2020/VASEP-VPĐD gửi Ban Tuyên giáo Trung ương v.v góp ý tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Phúc đáp công văn số 8410 CV/BTGTW ngày 16/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xây dựng tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là khai thác IUU), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến như sau:

- Từ năm 2017 đến nay, Hiệp hội VASEP cùng các doanh nghiệp (DN) hải sản trong Chương trình DN hải sản cam kết chống khai thác IUU của VASEP đã và đang tiếp tục chung tay cùng Chính phủ,  Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy sản, các chi cục thủy sản, Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, các đơn vị liên quan và ngư dân quyết tâm thực hiện tốt chương trình hành động chống khai thác IUU toàn quốc để tiến tới mục tiêu Việt Nam gỡ được Thẻ vàng và lấy lại thẻ xanh sớm nhất có thể.

- Dựa trên dựa thảo lần thứ 1 tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác IUU của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng, Hiệp hội đã rà soát, góp ý và bổ sung các thông tin vào tài liệu. Hiệp hội xin gửi lại Ban tuyên giáo bản dự thảo lần 2 mà Hiệp hội đã sửa. Hiệp hội trân trọng đề nghị Quý Ban dựa trên các góp ý, bổ sung cho tài liệu của các đơn vị gửi về, sớm hoàn thiện Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác IUU để gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các đơn vị.

Hiệp hội VASEP mong muốn được phối hợp và chung tay cùng Ban Tuyên giáo Trung ương trong các hoạt động tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU.

Đỗ Hương