Công văn 06/2020/VASEP-VPĐD: góp ý Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về IUU

06/2020/VASEP-VPĐD
06/04/2020
VASEP
Ngày 06/4/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 06/2020/VASEP-VPĐD gửi Tổng cục Thủy sản v.v góp ý Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về IUU

Phúc đáp công văn số 601/TCTS-KN ngày 30/3/2020 của Tổng cục Thủy sản về việc góp ý Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về IUU, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến như sau:

1. Nhận xét chung: Hiệp hội đánh giá cao bản dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về IUU. Quy chế hoạt động đã đề cập đầy đủ và đúng đối tượng, chế độ làm việc của Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cuả từng thành viên Tổ công tác... để Tổ công tác hoạt động hiệu quả và giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hiệp hội VASEP đồng ý với các nội dung trong Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành IUU.

Hiệp hội VASEP sẽ tham gia đầy đủ và báo cáo kịp thời các hoạt động của Tổ công tác theo nhiệm vụ đã được phân công.

Hiệp hội VASEP mong luôn được cập nhật đầy đủ thông tin của Tổ công tác và Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU để là cầu nối cập nhật thông tin với các doanh nghiệp hải sản.

2. Góp ý chi tiết

- Tại Điều 6. Trách nhiệm của Tổ trưởng

- Tại Điều 7. Trách nhiệm của Tổ phó thường trực

- Tại Điều 8. Trách nhiệm của Tổ phó

Hiệp hội xin báo cáo để Tổng cục Thủy sản tổng hợp và hoàn thiện Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về IUU để trình Tổ trưởng Tổ công tác ban hành.

Đỗ Hương