Công văn 43/2020/VASEP-VPĐD: góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT

43/2020/VASEP-VPĐD
25/05/2020
VASEP
Ngày 25/5/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 43/2020/VASEP-VPĐD gửi Tổng cục Thủy sản v.v góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT

Phúc đề nghị của Quý Tổng cục về việc góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT (Thông tư 21) phiên bản ngày 8/5/2020, sau khi tập hợp các góp ý từ các DN Hội viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến như sau:

A. Góp ý nội dung trong dự thảo.

1. Khoản  4 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Khoản 2, 3 Điều 7 của Thông tư 21.

2. Khoản 9 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Điều 19 của Thông tư 21.

3. Mẫu số 02 Phụ lục I ”Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng”

4. Mẫu số 03 Phụ lục I ”Giấy chứng nhận thủy sản khai thác

B. Góp ý các vấn đề chưa có trong dự thảo

Đề nghị Ban Soạn thảo xem xét bổ sung thêm các nội dung từ số 1 đến số 5 trong công văn 22/2020/CV-VASEP ngày 18/2/2020 của VASEP về đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT (xin xem công văn 22/2020/CV-VASEP gắn kèm) vì các nội dung này vẫn chưa được tiếp thu và bổ sung vào trong Dự thảo.

Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Tổng cục sớm sửa đổi, bổ sung Dự thảo nhằm đảm bảo Thông tư mới được ban hành tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của EU nhưng không tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành chính hay tạo ra các vướng mắc, ách tắc cho cộng đồng DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN XK thủy sản của Việt Nam và uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường EU và quốc tế.

Đỗ Hương