Công văn 09/2020/VASEP-VPĐD: góp ý dự thảo phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

09/2020/VASEP-VPĐD
28/04/2020
VASEP
Ngày 28/4/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 09/2020/VASEP-VPĐD gửi Văn phòng Chính phủ v.v góp ý dự thảo phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Phúc đáp công văn số 2624/VPCP-NN ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là dự thảo Quy hoạch), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến như sau:

Ngày 11/02/2020, Tổng cục Thủy sản đã gửi công văn số 946/TCTS-BTPTNL về việc góp ý Dự thảo xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Quy hoạch, Hiệp hội VASEP đã gửi công văn số 31/2020/CV-VASEP ngày 13/3/2020 tới Tổng cục Thủy sản để góp ý dự thảo Quy hoạch này. Hiệp hội đã góp ý cho hai nội dung.

Tại dự thảo Quy hoạch kèm công văn của 2624 của Văn phòng Chính phủ, Hiệp hội đánh giá dự thảo Quy hoạch đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị và được sửa đổi, trình bày đầy đủ thông tin. Hiệp hội đánh giá cao nội dung dự thảo Quy hoạch và đồng ý với dự thảo Quy hoạch.

Hiệp hội trân trọng báo cáo và kính đề nghị Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quy hoạch và sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đỗ Hương