Công văn 91/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo phiên bản 17/6/2020 TT sửa đổi, bổ sung TT 21/2018/TT-BNNPTNT

91/2020/CV-VASEP
01/07/2020
VASEP
Ngày 01/7/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 91/2020/CV-VASEP gửi Tổng cục thủy sản, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản v.v góp ý Dự thảo phiên bản 17/6/2020 TT sửa đổi, bổ sung TT 21/2018/TT-BNNPTNT

Phúc đề nghị của Tổng cục Thuỷ sản về việc góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT (Thông tư 21) phiên bản ngày 17/6/2020 (sau đây gọi là Dự thảo), sau khi tập hợp các góp ý từ các DN Hội viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có ý kiến như sau:

I. Góp ý nội dung trong dự thảo:

1. Mẫu số 1 Phụ lục II "Báo cáo sản lượng thủy sản qua cảng": đề nghị bỏ

2. Mẫu số 5 Phụ lục III “Mẫu phiếu mô tả nguyên liệu sử dụng để chế biến xuất khẩu”: đề nghị bỏ.

3. Bổ sung cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản cho nguyên liệu Ruốc biển.

4. Xem xét, tiếp thu các góp ý-đề xuất của VASEP tại 2 văn bản trước đây:

- Phần A của công văn số 43/2020/VASEP-VPĐD ngày 25/5/2020 góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21 vì các nội dung này vẫn chưa được xem xét tiếp thu trong Dự thảo;

- Các nội dung từ số 1 đến số 2 và số 4 đến số 6 trong công văn 22/2020/CV-VASEP ngày 18/2/2020 của VASEP về đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 21 vì các nội dung này vẫn chưa được tiếp thu và bổ sung vào trong Dự thảo.

II. Ý kiến về các vấn đề được nêu bổ sung từ cuộc họp Tổ IUU ngày 25/6/2020 (chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến với DG-MARE):

Tại cuộc họp nói trên, có thêm hai đề xuất được nêu ra gồm:

a) Kiểm soát toàn bộ nguyên liệu hải sản khai thác vào nhà máy chế biến (bao gồm cả hàng nguyên liệu NK và hàng nguyên liệu khai thác trong nước) theo nguyên tắc IUU thay vì chỉ kiểm soát nguyên liệu sẽ XK đi EU.

b)Bổ sung hoạt động kiểm soát nguyên liệu và sản phẩm hải sản khai thác tồn kho tại nhà máy chế biến.                                        

Về hai đề xuất này, sau khi VP Hiệp hội gửi tham vấn ý kiến từ DN hải sản, xin có ý kiến: Hai đề xuất trên không phù hợp với quy định hiện hành của Việt Nam, các thông lệ quốc tế và gây thêm khó khăn, phát sinh thêm thủ tục hành chính cho DN, do đó đề nghị Ban Soạn thảo xem xét không bổ sung vào dự thảo.

Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Tổng cục và các Cục liên quan của Bộ NNPTNT sớm sửa đổi, bổ sung phù hợp vào Dự thảo nhằm đảm bảo Thông tư mới được ban hành tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng các yêu cầu của EU nhưng không tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành chính cho cộng đồng DN.

Đỗ Hương