Công văn 92/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP

92/CV-VASEP
15/11/2022
VASEP
Ngày 15/11/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 92/CV-VASEP tới Cục Quản lý Chất lượng NLS và Thủy sản - Bộ NN&PTNT v.v góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP

Phúc đáp công văn số 1488/QLCL-CL1 ngày 02/11/2022 của Cục NAFIQAD về việc góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP (gọi tắt là Dự thảo), trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các DN hội viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có một số góp ý-đề xuất, cụ thể như sau:

Tiếp nối công văn 129/CV-VASEP ngày 6/12/2021 về việc góp ý cho Dự thảo và thực hiện văn bản số 7591/BNN-PC ngày 11/11/2022 của Bộ NNPTNT v/v phản ánh vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các Thông tư do Bộ trưởng BNNPTNT ban hành, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Cục xem xét tiếp thu một số ý kiến góp ý & đề xuất chưa được tiếp thu hoàn toàn tại dự thảo mới nhất (T11/2022) cũng như xem xét các góp ý-đề xuất cho các nội dung bổ sung mới sau:

1. Khoản 3, điều 2: Sửa đổi điểm c, Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.

2. Khoản 3, điều 2: Sửa đổi điểm b Khoản 4 Điều 22 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

3. Khoản 4, điều 2: điểm b, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 22 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

4. Khoản 28 Điều 2: sửa đổi Điều 35 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

Hiệp hội VASEP và DN cũng xin báo cáo, đề xuất kiến nghị sửa đổi 03 nội dung tại TT 48/2013 (chưa có trong Dự thảo), như sau: 

1. Điểm d, khoản 1, điều 27: nguyên tắc thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy ATTP cho các lô hàng xuất khẩu.

2. Phụ lục VI: Mẫu Giấy Chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

3. Quy định về xác nhận chế biến của IUU cho lô hàng XK đi Nhật Bản.