Công văn 99/CV-VASEP: góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2022 & Kế hoạch hoạt động 2023 của HĐTV

99/CV-VASEP
23/12/2022
VASEP
Ngày 23/12/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 99/CV-VASEP tới Hội đồng Tư vấn Cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ v.v góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2022 & Kế hoạch hoạt động 2023 của HĐTV

Phúc đáp nội dung đề nghị ngày 13/12/2022 của Hội đồng Tư vấn Cải cách TTHC (Hội đồng Tư vấn) về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 2022 và kế hoạch hoạt động 20023 của Hội đồng Tư vấn, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến:

1. Nhận xét chung: Hiệp hội VASEP đánh giá cao nội dung Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2022, phương nhiệm vụ trọng tâm năm 20023 và Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Quý Hội đồng.

2. Góp ý bổ sung: Hiệp hội đề nghị bổ sung thêm 4 lĩnh vực gồm: "Tài nguyên & Môi trường, Lao động & tiền lương, Y tế, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn" vào hoạt động 1 về "Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực” thuộc Phần II "Hoạt động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cái cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính” vì đây là 4 lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp và nhiều ngành hàng khác.​​​