SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
156/2018/CV-VASEP 13/11/2018 Công văn Công văn số 156/2018/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Thủy sản
155/2018/CV-VASEP 13/11/2018 Công văn Công văn số 155/2018/CV-VASEP: góp ý Dự thảo TT sửa đổi, bổ sung TT 26/2016/TT-BNNPTN về kiểm dịch động vật SP động vật thủy sản
154/2018/CV-VASEP 13/11/2018 Công văn Công văn số 154/2018/CV-VASEP: Kiến nghị giải quyết các vướng mắc trong kiểm dịch nguyên liệu thủy sản NK từ tàu đánh bắt vận chuyển bằng container về Việt Nam
153/2018/CV-VASEP 12/11/2018 Công văn Công văn số 153/2018/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông quy định về kiểm soát ngăn chặn IUU, xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác
143/2018/CV-VASEP 08/10/2018 Công văn Công văn số 143/2018/CV-VASEP: Đề xuất xác nhận bổ sung các vùng được phép nuôi tôm nước lợ phục vụ cho chế biến xuất khẩu
126/2018/CV-VASEP 31/08/2018 Công văn Công văn số 126/2018/CV-VASEP: Đề xuất tổ chức Hội nghị hướng dẫn DN tôm khai đăng theo chương trình SIMP
146/2018/CV-VASEP 11/10/2018 Công văn Công văn số 146/2018/CV-VASEP: đề nghị ban hành Thông hướng dẫn Nghị định 43/2017/-CP về ghi nhãn
142/2018/CV-VASEP 02/10/2018 Công văn Công văn số 142/2018/CV-VASEP: vướng mắc về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thủy sản cho sản xuất XK
138/2018/CV-VASEP 24/09/2018 Công văn Công văn số 138/2018/CV-VASEP: góp ý bổ sung thêm cho dự thảo TT sửa đổi, bổ sung TT 26/2016/TT-BNNPTNT về KD TS
136/2018/CV-VASEP 19/09/2018 Công văn Công văn số 136/2018/CV-VASEP: kiến nghị về các mức MPRL cho chỉ tiêu HC, KS của hàng TS tiêu thụ nội địa
118/2018/CV-VASEP 16/08/2018 Công văn Công văn số 118/2018/CV-VASEP: góp ý về mức phí S/C, C/C cho dự thảo Thông sửa đổi TT 230/2016/TT-BTC
135/2018/CV-VASEP 17/09/2018 Công văn Công văn số 135/2018/CV-VASEP: góp ý dự thảo TT quy định các hoạt động kiểm soát ngăn chặn TS khai thác bất hợp pháp
124/2018/CV-VASEP 30/08/2018 Công văn CV 124/2018/CV-VASEP: triển khai hoạt động phối hợp thống nhất tại cuộc họp ngày 17/4/2018 giữa Bộ TN-MT, Bộ NNPTNT VASEP về khảo sát, xây dựng QCVN nước thải nuôi tra, tôm ngưỡng k/s chỉ tiêu phospho trong nước thải CB thủy sản
123/2018/CV-VASEP 30/08/2018 Công văn Công văn số 123/2018/CV-VASEP: triển khai hoạt động phối hợp thống nhất tại cuộc họp ngày 17/4/2018 giữa Bộ NNPTNT, Bộ TN-MT VASEP về khảo sát, xây dựng QCVN nước thải nuôi tra, tôm CB thủy sản
120/2018/CV-VASEP 28/08/2018 Công văn Công văn số 120/2018/CV-VASEP: góp ý dự thảo TT sửa đổi, bổ sung TT 26/2016/TT-BNNPTNT về KD động vật TS
119/2018/CV-VASEP 20/08/2018 Công văn Công văn số 119/2018/CV-VASEP: Báo cáo tình hình XK thủy sản Việt Nam sang Ma-lai-xi-a
115/2018/CV-VASEP 14/08/2018 Công văn Công văn số 115/2018/CV-VASEP: giải quyết vướng mắc về yêu cầu bao & ghi nhãn đối với nguyên liệu thủy sản NK dạng hàng hoặc block trần
114/2018/CV-VASEP 14/08/2018 Công văn Công văn số 114/2018/CV-VASEP: giải quyết vướng mắc về yêu cầu bao & ghi nhãn đối với nguyên liệu thủy sản NK dạng hàng hoặc block trần
113/2018/CV-VASEP 13/08/2018 Công văn Công văn số 113/2018/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về yêu cầu bao & ghi nhãn đối với nguyên liệu thủy sản NK dạng hàng hoặc block trần
111/2018/CV-VASEP 13/08/2018 Công văn Công văn số 111/2018/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo sửa đổi TT 48/2013/TT-BNNPTNT, 02/2017/TT-BNNPTNT 3 TT liên quan đến 3 Chương trình GS ATTP