Công văn 121/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm

121/2020/CV-VASEP
12/10/2020
VASEP
Ngày 12/10/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 121/2020/CV-VASEP gửi Bộ Khoa học và Công nghệ v.v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm

Phúc công văn số 2705/BKHCN-TTra ngày 11/9/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm (sau đây gọi tắt là Dự thảo), sau khi xem xét dự thảo, Hiệp hội xin có ý kiến như sau:

Chúng tôi nhận thấy Dự thảo chưa sửa đổi các nội dung liên quan đến xử phạt đối với các vi phạm quy định về mã số mã vạch (MSMV), trong đó có các quy định về sử dụng MSMV nước ngoài, trong khi tại công văn số 2686/BKHCN-TĐC, Bộ KHCN đã nêu rõ Bộ KHCN sẽ:

“- Nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, trong đó sẽ rà soát hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng MSMV nước ngoài để chỉnh sửa cho phù hợp...

- Nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, không thực hiện thủ tục xác nhận MSMV nước ngoài (quy định tại Khoản 2 Điều 19b  Nghị định 74/2018/NĐ-CP) mà doanh nghiệp xuất khẩu tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai sử dụng mã nước ngoài”.

Do vậy, Hiệp hội VASEP kính đề nghị Quý Bộ quan tâm, chỉ đạo sửa đổi các nội dung liên quan của Dự thảo cho phù hợp, cụ thể là:

1. Đối với Điểm đ, e Khoản 1 Điều 32 của Nghị định 119/2017/NĐ-CP

2. Đối với Điểm a Khoản 3 Điều 32 của Nghị định 119/2017/NĐ-CP

Hiệp Hội VASEP kính đề nghị Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý nêu trên cũng như các nội dung kiến nghị liên quan trước đây của Hiệp Hội để bổ sung sửa đổi hợp lý Dự thảo nhằm đáp ứng các quy định của pháp luật và tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD của DN, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cho việc thực hiện Nghị định trong thực tế.

Đỗ Hương