XNK thủy sản thế giới

 

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, 7 tháng đầu năm 2021 25/09/2021
Nhập khẩu cá thịt trắng của Nhật Bản, 7 tháng đầu năm 2021 25/09/2021
Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản, 7 tháng đầu năm 2021 25/09/2021
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản, 7 tháng đầu năm 2021 25/09/2021
Nhập khẩu tôm của Mỹ, 7 tháng đầu năm 2021 18/09/2021
Nhập khẩu cá thịt trắng của Mỹ, 7 tháng đầu năm 2021 18/09/2021
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, 7 tháng đầu năm 2021 18/09/2021
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Mỹ, 7 tháng đầu năm 2021 18/09/2021
Nhập khẩu tôm của Đức, 6 tháng đầu năm 2021 12/09/2021
Nhập khẩu cá thịt trắng của Đức, 6 tháng đầu năm 2021 12/09/2021
Nhập khẩu cá ngừ của Đức, 6 tháng đầu năm 2021 12/09/2021
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Đức, 6 tháng đầu năm 2021 12/09/2021
Nhập khẩu tôm của Anh, 6 tháng đầu năm 2021 06/09/2021
Nhập khẩu cá thịt trắng của Anh, 6 tháng đầu năm 2021 06/09/2021
Nhập khẩu cá ngừ của Anh, 6 tháng đầu năm 2021 06/09/2021
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Anh, 6 tháng đầu năm 2021 06/09/2021
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, 6 tháng đầu năm 2021 29/08/2021
Nhập khẩu cá thịt trắng của Nhật Bản, 6 tháng đầu năm 2021 29/08/2021
Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản, 6 tháng đầu năm 2021 29/08/2021
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản, 6 tháng đầu năm 2021 29/08/2021