SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
74/2021/TT-BTC 27/08/2021 12/10/2021 Thông tư Thông 74/2021/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
3980/TCHQ-GSQL: 11/08/2021 Công văn Công văn 3980/TCHQ-GSQL: hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19
67/2021/TT-BTC 05/08/2021 19/09/2021 Thông tư Thông 67/2021/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
68/2021/TT-BTC 06/08/2021 06/08/2021 Thông tư Thông 68/2021/TT-BTC: quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
3760/TCHQ-CNTT 28/07/2021 Công văn Công văn 3760/TCHQ-CNTT: tra cứu C/O mẫu D điện tử
47/2021/TT-BTC 24/06/2021 01/07/2021 Thông tư Thông 47/2021/TT-BTC: quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
2669/TCHQ-GSQL 31/05/2021 Công văn Công văn 2669/TCHQ-GSQL: tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong CPTPP EVFTA
1357/QĐ-TCHQ 18/05/2021 Quyết định Quyết định 1357/-TCHQ: ban hành bảng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn sử dụng
2224/TCHQ-PC 13/05/2021 13/05/2021 Công văn Công văn 2224/TCHQ-PC: thực hiện Nghị định 128/2020/-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
28/2021/TT-BTC 27/04/2021 01/07/2021 Thông tư Thông 28/2021/TT-BTC: Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
12/QĐ-BTC 07/01/2021 07/01/2021 Quyết định Quyết định 12/-BTC: công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán
05/CĐ-TCT 20/04/2021 Công điện Công điện 05/-TCT: triển khai nghị định 52/2021/-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập nhân tiền thuê đất trong năm 2021
19/2021/TT-BTC 18/03/2021 03/05/2021 Thông tư Thông 19/2021/TT-BTC: hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
1723/TCHQ-TXNK 12/04/2021 Công văn Công văn 1723/TCHQ-TXNK: phân loại mặt hàng surimi (chả ) đông lạnh
2550/BTC-TCT 12/03/2021 Công văn Công văn 2550/BTC-TCT: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
07/2021/TT-BTC 25/01/2021 11/03/2021 Thông tư Thông 07/2021/TT-BTC: quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Liên minh Châu Âu
11125/BTC-TCT 14/09/2020 Công văn Công văn 11125/BTC-TCT: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
5575/TCHQ-GSQL 21/08/2020 Công văn Công văn 5575/TCHQ-GSQL: chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA
75/2020/TT-BTC 12/08/2020 12/08/2020 Thông tư Thông 75/2020/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 279/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm