SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1511/TCHQ-GSQL 22/03/2018 Công văn Công văn 1511/TCHQ-GSQL: Thực hiện Nghị định 15/2018/-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm
3409/BTC-CST 27/03/2018 Công văn Công văn 3409/BTC-CST: Về việc phí Bảo vệ Môi trường đối với nước thải
133/2016/TT-BTC 26/08/2016 Thông tư Thông 133/2016/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa
11/2018/TT-BTC 30/01/2018 20/03/2018 Thông tư Thông 11/2018/TT-BTC: Sửa đổi Thông 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
559/TCT-KK 12/02/2018 Công văn Công văn 559/TCT-KK: Về hạn nộp Hồ khai thuế
1267/TCHQ-GSQL 09/03/2018 Công văn Công văn 1267/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/-CP
156/2013/TT-BTC 06/11/2013 20/12/2013 Thông tư Thông 156/2013/TT-BTC: Hướng dẫn luật quản thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản Thuế Nghị định 83/2013/-CP
761/TCHQ-HTQT 06/02/2018 Công văn Công văn 761/TCHQ-HTQT: Thực hiện trao đổi thông tin điện tử hải quan trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu
130/2017/TT-BTC 04/12/2017 20/01/2018 Thông tư Thông 130/2017/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung Thông 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí cung cấp thông tin DN, lệ phí đăng DN
2722/QĐ-BTC 29/12/2017 02/01/2018 Quyết định Quyết định 2722/-BTC: Áp dụng thí điểm quản , giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế
2722/QĐ-BTC 29/12/2017 02/01/2018 Quyết định Quyết định 2722/-BTC: Áp dụng thí điểm quản , giám sát hải quan tự động
2722/QĐ-BTC 29/12/2017 02/01/2018 Quyết định Quyết định 2722/-BTC áp dụng thí điểm quản , giám sát hải quan tự động
15724/HQHP-GSQL 04/12/2017 Công văn Công văn 15724/HQHP-GSQL: Thông quan hàng hóa kết quả kiểm tra chuyên ngành
7817/TCHQ-TXNK 29/11/2017 Công văn Công văn 7817/TCHQ-TXNK: Về hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
7767/TCHQ-GSQL 28/11/2017 Công văn Công văn 7767/TCHQ-GSQL: Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều chỉnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu dịp cuối năm
2378/QĐ-BTC 17/11/2017 Quyết định Quyết định 2378/-BTC: Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
7599/TCHQ-TXNK 20/11/2017 Công văn Công văn 7599/2017/TCHQ-TXNK: Thực hiện luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nghị định 134/2016/-CP
2362/QĐ-BTC 15/11/2017 15/07/2017 Quyết định Quyết định 2362/-BTC: Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
7392/TCHQ-CNTT 10/11/2017 Công văn Công văn 7392/TCHQ-CNTT: Về áp dụng chữ số chế một cửa quốc gia tại cảng biển
7166/TCHQ-TXNK 02/11/2017 Công văn Công văn 7166/TCHQ-TXNK: Về việc xử thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật thừa