Công văn 10844/BTC-CST: ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường

10844/BTC-CST
29/09/2021
Bộ Tài chính
Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã có Công văn 10844/BTC-CST về việc ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Trong đó, Công văn nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cần sớm ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền theo quy định, đảm bảo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Nghị định và Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trong 02 dự thảo Nghị định và Thông tư có quy định chi tiết về quy trình, thủ tục thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Để đảm bảo ban hành văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 theo đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

- Nghiên cứu quy trình thẩm định cấp giấy phép môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, dự thảo Nghị định, dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường.

- Tham khảo Đề án thu phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường và dự thảo Thông tư thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trườngl

- Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC để xây dựng đề án thu phí, báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện,...


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1520/QLCL-CL1 17/12/2021 Công văn Công văn 1520/QLCL-CL1: Panama gia hạn thời gian xuất khẩu cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu của Việt Nam
Văn bản của 15 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 23/11/2021 Công văn Văn bản của 15 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị và đề xuất một cuộc họp đối thoại về một số nội dung bất cập lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã trình Chính Phủ
3076/BNN-TCTS 25/05/2021 Công văn Công văn 3076/BNN-TCTS: triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 17/11/2021 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: kiến nghị sửa đổi Nghị định 09/2016/NĐ-CP về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP
8202/VPCP-KTTH 09/11/2021 Công văn Công văn 8202/VPCP-KTTH: hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ
4144/TCT-CS 28/10/2021 Công văn Công văn 4144/TCT-CS: giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn chứng từ
CV các hiệp hội 08/11/2021 Công văn Văn bản của 12 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị một số nội dung lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
12312/BTC-CST 27/11/2021 Công văn Công văn 12312/BTC-CST: rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19