Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (15/4/2021, Yên/Kg) 16/04/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 9/4 – 15/4/2021 16/04/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 9/4 – 15/4/2021 16/04/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 2/4 – 8/4/2021 16/04/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 9/4 – 15/4/2021 16/04/2021
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (6/4/2021, Yên/Kg) 09/04/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 2/4 – 8/4/2021 09/04/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 2/4 – 8/4/2021 09/04/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 26/3 – 1/4/2021 09/04/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 2/4 – 8/4/2021 09/04/2021
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (31/3/2021, Yên/Kg) 02/04/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 26/3 – 1/4/2021 02/04/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 26/3 – 1/4/2021 02/04/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 19/3 – 25/3/2021 02/04/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 26/3 – 1/4/2021 02/04/2021
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (25/3/2021, Yên/Kg) 26/03/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 19/3 – 25/3/2021 26/03/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 19/3 – 25/3/2021 26/03/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 12/3 – 18/3/2021 26/03/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 19/3 – 25/3/2021 26/03/2021