Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 20/11 – 26/11/2020 27/11/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 13/11 – 19/11/2020 20/11/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 6/11 – 12/11/2020 20/11/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 13/11 – 19/11/2020 20/11/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 13/11 – 19/11/2020 20/11/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (19/11/2020, Yên/Kg) 20/11/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 6/11 – 12/11/2020 13/11/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ từ 30/10 – 5/11/2020 13/11/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 6/11 – 12/11/2020 13/11/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 6/11 – 12/11/2020 13/11/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (11/11/2020, Yên/Kg) 13/11/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 30/10 – 5/11/2020 06/11/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 23/10 – 29/10/2020 06/11/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 30/10 – 5/11/2020 06/11/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 30/10 – 5/11/2020 06/11/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (5/11/2020, Yên/Kg) 06/11/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 23/10 – 29/10/2020 30/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 16/10 – 22/10/2020 30/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 23/10 – 29/10/2020 30/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 23/10 – 29/10/2020 30/10/2020