Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (1/10/2020, Yên/Kg) 02/10/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 17/9 – 24/9/2020 25/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 10/9 – 16/9/2020 25/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 17/9 – 24/9/2020 25/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 17/9 – 24/9/2020 25/09/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (24/9/2020, Yên/Kg) 25/09/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 10/9 – 16/9/2020 18/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 4/9 – 10/9/2020 18/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 10/9 – 16/9/2020 18/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 10/9 – 16/9/2020 18/09/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (17/9/2020, Yên/Kg) 18/09/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 4/9 – 10/9/2020 11/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 28/8 – 3/9/2020 11/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 4/9 – 10/9/2020 11/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 4/9 – 10/9/2020 11/09/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (10/9/2020, Yên/Kg) 11/09/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 28/8 – 3/9/2020 04/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 21/8 – 27/8/2020 04/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 28/8 – 3/9/2020 04/09/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 28/8 – 3/9/2020 04/09/2020