Giá trong nước

 

Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 8/1 – 14/1/2021 15/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 1/1 – 7/1/2021 15/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 8/1 – 14/1/2021 15/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 8/1 – 14/1/2021 15/01/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 1/1 – 7/1/2021 07/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 1/1 – 7/1/2021 07/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 1/1 – 7/1/2021 07/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 25/12 – 31/12/2020 01/01/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 25/12 – 31/12/2020 31/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên – từ 18/12 – 24/12/2020 31/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng, từ 25/12 – 31/12/2020 31/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 25/12 – 31/12/2020 31/12/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 11/12 – 17/12/2020 18/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 4/12 – 10/12/2020 18/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 11/12 – 17/12/2020 18/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 11/12 – 17/12/2020 18/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 27/11 – 3/12/2020 11/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 4/12 – 10/12/2020 11/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 4/12 – 10/12/2020 11/12/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 4/12 – 10/12/2020 11/12/2020