Giá trong nước

 

Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 17/9 – 23/9/2021 24/09/2021
Giá thủy sản tại tỉnh An Giang - Ngày 23/9/2021 24/09/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 10/9 – 16/9/2021 24/09/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – 17/9 – 23/9/2021 24/09/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 10/9 – 16/9/2021 17/09/2021
Giá thủy sản tại tỉnh An Giang - Ngày 16/9/2021 17/09/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 3/9 – 9/9/2021 17/09/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – 10/9 – 16/9/2021 17/09/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 3/9 – 9/9/2021 10/09/2021
Giá thủy sản tại tỉnh An Giang - Ngày 9/9/2021 10/09/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 27/8 – 2/9/2021 10/09/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – 3/9 – 9/9/2021 10/09/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 27/8 – 2/9/2021 03/09/2021
Giá thủy sản tại tỉnh An Giang - Ngày 01/9/2021 03/09/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 20/8 – 26/8/2021 03/09/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 27/8 – 2/9/2021 03/09/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 20/8 – 26/8/2021 27/08/2021
Giá thủy sản tại tỉnh An Giang - Ngày 19/08/2021 27/08/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 13/8 – 19/8/2021 27/08/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 20/8 – 26/8/2021 27/08/2021