Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 15/1 – 21/1/2021 22/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 8/1 – 14/1/2021 22/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 15/1 – 21/1/2021 22/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 15/1 – 21/1/2021 22/01/2021
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (21/1/2021, Yên/Kg) 22/01/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 8/1 – 14/1/2021 15/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 1/1 – 7/1/2021 15/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 8/1 – 14/1/2021 15/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 8/1 – 14/1/2021 15/01/2021
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (14/1/2021, Yên/Kg) 15/01/2021
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (8/1/2021, Yên/Kg) 08/01/2021
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 1/1 – 7/1/2021 07/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 1/1 – 7/1/2021 07/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 1/1 – 7/1/2021 07/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 25/12 – 31/12/2020 01/01/2021
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên – từ 18/12 – 24/12/2020 31/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng, từ 25/12 – 31/12/2020 31/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 25/12 – 31/12/2020 31/12/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (30/12/2020, Yên/Kg) 31/12/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (30/12/2020, Yên/Kg) 31/12/2020