Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (29/10/2020, Yên/Kg) 30/10/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 16/10 – 22/10/2020 23/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 9/10 – 15/10/2020 23/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 16/10 – 22/10/2020 23/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 16/10 – 22/10/2020 23/10/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (22/10/2020, Yên/Kg) 23/10/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 9/10 – 15/10/2020 16/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 2/10 – 8/10/2020 16/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 9/10 – 15/10/2020 16/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 9/10 – 15/10/2020 16/10/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (14/10/2020, Yên/Kg) 16/10/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 2/10 – 8/10/2020 09/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 25/9 – 1/10/2020 09/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 2/10 – 8/10/2020 09/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 2/10 – 8/10/2020 09/10/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (8/10/2020, Yên/Kg) 09/10/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 25/9 – 1/10/2020 02/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 17/9 – 24/9/2020 02/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 25/9 – 1/10/2020 02/10/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 25/9 – 1/10/2020 02/10/2020