Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 25/12 – 31/12/2020 31/12/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 11/12 – 17/12/2020 18/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 4/12 – 10/12/2020 18/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 11/12 – 17/12/2020 18/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 11/12 – 17/12/2020 18/12/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (17/12/2020, Yên/Kg) 18/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 27/11 – 3/12/2020 11/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 4/12 – 10/12/2020 11/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 4/12 – 10/12/2020 11/12/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (9/12/2020, Yên/Kg) 11/12/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 4/12 – 10/12/2020 11/12/2020
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 27/11 – 3/12/2020 04/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 20/11 – 26/11/2020 04/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 27/11 – 3/12/2020 04/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 27/11 – 3/12/2020 04/12/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (3/12/2020, Yên/Kg) 04/12/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 13/11 – 19/11/2020 27/11/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 20/11 – 26/11/2020 27/11/2020
Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 20/11 – 26/11/2020 27/11/2020
Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (26/11/2020, Yên/Kg) 27/11/2020