SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
7466/TXNK-TCHQ 21/11/2018 Công văn Công văn 7466/TXNK-TCHQ: khoản điều chỉnh cộng trị giá hải quan
5475/TCHQ-TXNK 20/09/2018 Công văn Công văn 5475/TCHQ-TXNK: chi phí vận tải chi phí liên quan đến vận chuyển
112/2018/TT-BTC 15/12/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 112/2018/TT-BTC: sửa đổi Thông 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế thu khác đối với hàng hóa XK, NK
2736/QĐ-TCHQ 19/09/2018 19/09/2018 Quyết định Quyết định 2736/-TCHQ: ban hành hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quandoanh nghiệp các bên liên quan
5446/TCHQ-GSQL 19/09/2018 Công văn Công văn 5446/TCHQ-GSQL: vướng mắc thực hiện Nghị định số 15/2018/-CP
2810/GSQL-GQ5 10/09/2018 Công văn Công văn 2810/GSQL-GQ5: cấp địa điểm CFS trong cảng Tân cảngCát Lái
2270/QĐ-TCHQ 09/08/2018 09/08/2018 Quyết định Quyết định 2270/-TCHQ: ban hành quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đỗi giữa quan hải quan doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu, chế xuất
4787/TCHQ-TXNK 15/08/2018 Công văn Công văn 4787/TCHQ-TXNK: xử vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/-CP, thông số 39/2018/TT-BTC
4753/TCHQ-GSQL 13/08/2018 Công văn Công văn 4753/TCHQ-GSQL: triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan (TTHQ) đối với hàng hóa XNK thay thế Quyết định 1966/-TCHQ
56/2018/TT-BTC 25/06/2018 10/08/2018 Thông tư Thông 56/2018/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do quan trung ương thực hiện thẩm định
1921/QĐ-TCHQ 28/06/2018 28/06/2018 Quyết định Quyết định 1921/-TCHQ: ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK
1919/QĐ-TCHQ 18/06/2018 13/07/2018 Quyết định Quyết định 1919/-TCHQ: ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử tiền nộp thừa đối với hàng hóa XK,NK
3704/TCHQ-PC 25/06/2018 Công văn Công văn 3704/TCHQ-PC: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, hải quan
3585/TCHQ-TXNK 21/06/2018 Công văn Công văn 3585/TCHQ-TXNK: chi phí vận tải các chi phí liên quan đế việc vận chuyển
44/2018/TT-BTC 07/05/2018 22/06/2018 Thông tư Thông 44/2018/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 285/2016/TT-BTC vàTT 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản phí lệ phí trong công tác thú y thẩm định QLCL, ATTP
38/2018/TT-BTC 20/04/2018 05/06/2018 Thông tư Thông 38/2018/TT-BTC: Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
39/2018/TT-BTC 20/04/2018 05/06/2018 Thông tư Thông 39/2018/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quản; thuế XK, thuế NK quản thuế đối với hàng hóa XK,NK
1328/GSQL-GQ1 08/05/2018 Công văn Công văn 1328/GSQL-GQ1: kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu
09/2018/TT-BTC 25/01/2018 15/03/2018 Thông tư Thông 09/2018/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản , sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản chất lượng vật nuôi trồng thủy sản.
25/2018/TT-BTC 16/03/2018 01/05/2018 Thông tư Thông 25/2018/TT-BTC: Hướng dẫn Nghị định 146/2017/-CP sửa đổi Thông 78/2014/TT-BTC, Thông 111/2013/TT-BTC