SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1848/QĐ-TCT 24/10/2017 01/01/2018 Quyết định Quyết định 1848/-TCT: Về quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại quan Thuế các cấp
6902/TCHQ-QSQL 23/10/2017 Công văn Công văn 6902/TCHQ-QSQL: Về thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
2061/QĐ-BTC 13/10/2017 16/10/2017 Quyết định Quyết định 2061/-BTC: Về áp dụng thí điểm quản , giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất nhập khẩu quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài
13842/BTC-CST 16/10/2017 Công văn Công văn 13842/BTC-CST: Về việc phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
13740/BTC-CST 19/10/2017 Công văn Công văn 13740/BTC-CST: Về việc phí Bảo vệ Môi trường đối với nước thải
6484/TCHQ-KĐHQ 03/10/2017 Công văn Công văn 6484/TCHQ-KĐHQ: Hướng dẫn hồ yêu cầu kiểm định hàng hóa xuất, nhập khẩu
89/2017/TT-BTC 23/08/2017 06/10/2017 Thông tư Thông 89/2017/TT-BTC: Quy định về thu tiền sử dụng, thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao
86/2017/TT-BTC 15/08/2017 01/10/2017 Thông tư Thông 86/2017/TT-BTC: hướng dẫn một số điều của nghị định số 88/2016/-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
93/2017/TT-BTC 19/09/2017 05/10/2017 Thông tư Thông 93/2017/TT-BTC: sửa đổi khoản 3, khoản 4 điều 12 thông 219/2013/TT-BTC bãi bỏ khoản 7 điều 11 thông 156/2013/TT-BTC
6095/TCHQ-CNTT 15/09/2017 Công văn Công văn 6095/TCHQ-CNTT: nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
5975/TCHQ-GSQL 11/09/2017 Công văn Công văn 5975/TCHQ-GSQL: Hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O
1593/QĐ-BTC 15/08/2017 15/08/2017 Quyết định Quyết định 1593/-BTC: thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản , giám sát hàng hóa tự động
11002/BTC-TCHQ 17/08/2017 Công văn Công văn 11002/BTC-TCHQ: miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/9/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ
5273/TCHQ-TXNK 08/08/2017 Công văn Công văn 5273/TCHQ-TXNK: triển khai đề án nộp thuế điện tử thông quan 24/7
65/2017/TT-BTC 27/08/2017 01/08/2017 Thông tư Thông 65/2017/TT-BTC: quy định Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
2596/QĐ-TCHQ 31/07/2017 31/07/2017 Quyết định Quyết định 2596/-TCHQ: sửa đổi Quyết định 384/-TCHQ về trao đổi tờ khai, quy trình thu nộp tiền thuế các khoản thu khác đối với quan quản thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
2596/QĐ-TCHQ 31/07/2017 31/07/2017 Quyết định Quyết định 2596/-TCHQ: sửa đổi Quyết định 384/-TCHQ về trao đổi tờ khai, quy trình thu nộp tiền thuế các khoản thu khác đối với quan quản thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
5003/TCHQ-GSQL 27/07/2017 Công văn Công văn số 5003/TCHQ-GSQL: hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/2017/-TTg về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
5003/TCHQ-GSQL 27/07/2017 Công văn Công văn 5003/TCHQ-GSQL: hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/2017/-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
1282/QĐ-BTC 11/07/2017 11/07/2017 Quyết định Quyết định 1282/-BTC: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc niêm yết chứng khoán