SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
66/2019/TT-BTC 20/09/2019 05/10/2019 Thông tư Thông 66/2019/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
4178/TCT-CS 15/11/2019 Công văn Công văn 4178/TCT-CS: một số nội dung của Thông số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
1898/QĐ-BTC 25/09/2019 25/09/2019 Quyết định Quyết định 1898/-BTC: công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính
68/2019/TT-BTC 30/09/2019 14/11/2019 Thông tư Thông 68/2019/TT-BTC: hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
3556/TCT-CS 09/09/2019 Công văn Công văn 3556/TCT-CS: hóa đơn điện tử
62/2019/TT-BTC 05/09/2019 21/10/2019 Thông tư Thông 62/2019/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
01/CT-BTC 29/08/2019 Chỉ thị Chỉ thị 01/CT-BTC: tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhiệm vụ công tác quản thuế năm 2019
60/2019/TT-BTC 30/08/2019 15/10/2019 Thông tư Thông 60/2019/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK
57/2019/TT-BTC 26/08/2019 15/10/2019 Thông tư Thông 57/2019/TT-BTC: hướng dẫn chế xử rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa
48/2019/TT-BTC 08/08/2019 10/10/2019 Thông tư Thông 48/2019/TT-BTC: hướng dẫn việc trích lập & xử các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu , nợ phải thu khó đòi & bảo hành SP, HH, DV, công trình xây dựng tại DN
4470/TCHQ-TXNK 09/07/2019 Công văn Công văn 4470/TCHQ-TXNK: thực hiện Nghị định số 57/2019/-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP
4344/TCHQ-TXNK 01/07/2019 Công văn Công văn 4344/TCHQ-TXNK: thủ tục khai, nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hàng SXXK chuyển tiêu thụ nội địa
1072/QĐ-BTC 24/06/2019 24/06/2019 Quyết định Quyết định 1072/-BTC: thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về việc tăng cường xử , ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
865/QĐ-BTC 23/05/2019 07/06/2019 Quyết định Quyết định 865/-BTC: bãi bỏ quyết định 908/-BTC ban hành danh mục hàng hóa rủi ro trong quản nhà nước về hải quan
18/2019/TT-BTC 03/04/2019 20/05/2019 Thông tư Thông 18/2019/TT-BTC: bãi bỏ thông 134/2018/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu
2030/TCHQ-GSQL 08/04/2019 Công văn Công văn 2030/TCHQ-GSQL: nộp bổ sung C/O quá thời hạn
07/2019/TT-BTC 28/01/2019 28/03/2019 Thông tư Thông 07/2019/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
52/2018/TT-BCT 25/12/2018 18/02/2019 Thông tư Thông 52/2018/TT-BCT: quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm da trơn tôm
118/2018/TT-BTC 28/11/2018 15/01/2019 Thông tư Thông 118/2018/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản , sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản
3926/GSQL-GQ1 05/12/2018 Công văn Công văn 3926/GSQL-GQ1: kiểm tra thực tế hàng hóa