SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
44/2017/TT-BTC 12/05/2017 01/07/2017 Thông tư Thông 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với những loại tài nguyên tính chất vật thành phần hóa học giống nhau
31/2017/TT-BTC 18/04/2017 02/06/2017 Thông tư Thông số 31/2017/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông số 99/2016/TT-BTC
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 01/01/2018 Thông tư Thông 24/2017/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác (HTX), liên hiệp HTX
37/2017/TT-BTC 27/04/2017 12/06/2017 Thông tư Thông 37/2017/TT-BTC: Sửa đổi Thông 39/2014/TT-BTC Thông 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
1966/TCT-CS 15/05/2017 15/05/2017 Công văn Công văn 1966/TCT-CS: Hướng dẫn về việc rút ngắn thời gian mua hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ/ nhân
35/2017/TT-BTC 25/04/2017 10/06/2017 Thông tư Thông 35/2017/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do quan trung ương thực hiện thẩm định
2234/TCHQ-GSQL 05/04/2017 05/04/2017 Công văn Công văn 2234/TCHQ-GSQL: Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan không phải xuất trình hồ giấy
11933/TCHQ-GSQL 21/12/2016 Công văn Công văn 11933/TCHQ-GSQL: Thực hiện điểm 3 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ
2790/QĐ-BTC 27/12/2016 27/12/2016 Quyết định Quyết định 2790/-BTC: Áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử
279/2016/TT-BTC 14/11/2016 01/01/2017 Thông tư Thông số 279/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
286/2016/TT-BTC 14/11/2016 01/01/2017 Thông tư Thông số 286/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí thẩm định quản chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
230/2016/TT-BTC 11/11/2016 01/01/2017 Thông tư Thông số 230/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu , kiểm định trang thiết bị nghề
285/2016/TT-BTC 14/11/2016 01/01/2017 Thông tư Thông số 285/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản phí, lệ phí trong công tác thú y
271/2016/TT-BTC 14/11/2016 01/01/2017 Thông tư Thông 271/2016/TT-BTC: Quy định việc thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán
11933/TCHQ-GSQL 21/12/2016 Công văn Công văn số 11933/TCHQ-GSQL: Triển khai thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ
285/2016/TT-BTC 14/11/2016 01/01/2017 Thông tư Thông số 285/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản phí, lệ phí trong công tác thú y
284/2016/TT-BTC 14/11/2016 01/01/2017 Thông tư Thông số 284/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản chất lượng vật nuôi trồng thủy sản
10478/TCHQ-GSQL 04/11/2016 Công văn Công văn số 10478/TCHQ-GSQL: Quản , sử dụng chữ số, tài khoản giao dịch điện tử khi thực hiện khai báo hải quan
4915/TCT-DNL 24/10/2016 Công văn Công văn 4915/TCT-DNL: Hướng dẫn xử tồn tại phát sinh khi triển khai thí điểm hóa đơn điện tử xác thực của quan thuế
1500/QĐ-BTC 30/06/2016 30/06/2016 Quyết định Quyết định 1500/-BTC: Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính