Chính phủ đưa ra giải pháp phát triển kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021

(vasep.com.vn) Ngày 01/01/2021, Chính phủ đã ban hành hai Nghị quyết: 01 và 02 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đây được coi như “kim chỉ nam” nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh

Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” với 08 trọng tâm chỉ đạo điều hành. Để thực hiện các mục tiêu của năm này, Nghị quyết số 01/NQ-CP (NQ 01) đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và 188 nhiệm vụ cụ thể.

Còn Nghị quyết 02/NQ-CP (NQ 02) lại chứa đựng thông điệp của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, đặt trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, trong 11 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu tại NQ 01 có một số nội dung nhằm đẩy mạnh phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế (trong đó có kinh tế nông lâm thủy sản), nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh như:

- Đầu tư hạ tầng thủy sản, đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh nuôi biển, khai thác thủy sản xa bờ gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định và thông lệ quốc tế. Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, ngày 11/11/2020, Quốc hội cũng ra Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đáng chú ý, trong nghị quyết này đề cập tới giải pháp về đầu tư hạ tầng thủy sản, nâng cao năng lực sản xuất, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Đây cũng là một trong những nội dung mà VASEP đã góp ý tham vấn với Bộ NN&PTNT trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản 10 năm (2021-2030).

- Cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với từng vùng miền gắn với phát triển kinh tế nông thôn và bảo đảm đời sống của nông dân, người làm nông nghiệp; thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

- Khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa và lớn, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ phù hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa để khai thác thị trường nội địa và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Chủ động bố trí nguồn lực và triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời (trong đó có các giải pháp tín dụng, tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí...) để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động bị mất việc, thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập do đại dịch Covid-19 và khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là trong các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hàng không...

- Chú trọng phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông và kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam. Nâng cao tính kết nối giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng; phát triển hệ thống phân phối thông qua các Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát triển đa dạng, phù hợp các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thương mại truyền thống và hạ tầng thương mại hiện đại. 

Tại NQ 02, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ đạo, trong đó, tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ:


Tạ Hà
Chuyên gia thị trường cá Tra
Email: taha@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext. 214

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM