HT "Ngành tôm và TSVN: làm thế nào để cải thiện và nâng cao giá trị"

Bài trình bày tại hội thảo "Ngành tôm và TSVN: làm thế nào để cải thiện và nâng cao giá trị"