HT "Giải pháp truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng thủy sản"

 Bài trình bày tại Hội thảo "Giải pháp truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng thủy sản"