SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 05/10/2020 Thông tư Thông 06/2020/TT-BLĐTBXH: Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
118/NQ-CP 10/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 118/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020
5575/TCHQ-GSQL 21/08/2020 Công văn Công văn 5575/TCHQ-GSQL: chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA
1201/QĐ-TTg 06/08/2020 Quyết định Quyết định 1201/-TTg: phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Châu Âu (EU)
22/2020/QĐ-TTg 10/08/2020 10/08/2020 Quyết định Quyết định 22/2020/-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP
75/2020/TT-BTC 12/08/2020 12/08/2020 Thông tư Thông 75/2020/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 279/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
1175/QĐ-TTg 04/08/2020 04/08/2020 Quyết định Quyết định 1175/-TTg: chỉ định các quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA)
96/SPS-BNNVN 17/07/2020 Công văn Công văn 96/SPS-BNNVN: thông báo của Trung Quốc kiểm tra Covid-19 trong thực phẩm lạnh nhập khẩu
105/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 105/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung 43/2017 về nhãn hàng hoá Dự thảo thông ghi nhãn điện tử
0811/XNK-XXHH 30/07/2020 Công văn Công văn 0811/XNK-XXHH: hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA
104/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 104/2020/CV-VASEP: vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản đề xuất nội dung sửa đổi Thông 26/2015/TT-BTC
103/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 103/2020/CV-VASEP: Báo cáo một số bất cập về quy định MSMV tại 74/2018 quy định ghi nhãn hàng XK trong Dự thảo sửa đổi 43/2017
0736/XNK-TS 14/07/2020 Công văn Công văn 0736/XNK-NS: quy định mới của Hàn Quốc liên quan đến việc tiếp nhận trực tuyến hồ nhập khẩu thực phẩm
0727/XNK-NS 10/07/2020 Công văn Công văn 0727/XNK-NS: cập nhật quy định của Rập Saudi liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa
100/2020/CV-VASEP 14/07/2020 Công văn Công văn 100/2020/CV-VASEP: góp ý các dự thảo Thông về nghề, công việc cho lao động chưa thành niên, danh mục công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
64/2020/NĐ-CP 10/06/2020 30/07/2020 Nghị định Nghị định 64/2020/-CP: hướng dẫn việc thực hiện chế tạm quản theo Công ước Istanbul
525/CBTTNS-CS 07/07/2020 Công văn Công văn 525/CBTTNS-CS: Cẩm nangDịch bệnh Covid An toàn Thực phẩm: Cẩm nang dành cho DN thực phẩm
3680/BTNMT-TNN 08/07/2020 Công văn Công văn 3680/BTNMT-TNN: Phúc đáp văn bản số 42/2020/CV-VASEP ngày 15/4/2020 của VASEP
08/2020/TT-BNNPTNT 30/07/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 08/2020/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông số 04/2020/TT-BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
91/2020/CV-VASEP 01/07/2020 Công văn Công văn 91/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo phiên bản 17/6/2020 TT sửa đổi, bổ sung TT 21/2018/TT-BNNPTNT